Suveräänsusliikumise "Tark ja Terve Eesti" (TTE) eesmärk on Eesti suunamine demokraatliku riigi teele, kus kehtiks de facto rahvavõim.

TTE Seisukohad

Suveräänsusliikumise “Tark ja Terve Eesti” (TTE) eesmärk on Eesti suunamine demokraatliku riigi teele, kus kehtiks de facto rahvavõim.
(loe ka lisaks uudistest Hent Kalmo artiklit “Olukorrast Euroopas”)

Eestis valitsevad ideoloogiad sotsiaaldemokraatia ja liberaaldemokraatia näol on demokraatiast võtnud ainult neile sobiva osa, eemaldanud demokraatiast konservatiivse poole ning moodustanud väärdemokraatia, millel puudub vajalik seos tervikliku demokraatlia olemusega. Seega vajab demokraatia taastamist nii Eestis nagu ka suures osas Euroopa Liidus. Demokraatliku riigi lahutamatuteks konservatiivseteks osadeks on perekond, rahvus ja usk.

TTE poliitiline maailmapilt tugineb kapitalismijärgsele ökosotsiaalsele majandussüsteemile (elamine ja ettevõtlus kooskõlas loodusega) ja lähtub eestikesksest filosoofilisest paradigmast: Eesti rahva ja riigi huvid on ülimuslikud mistahes rahvusvaheliste seaduste ja kitsaste huvigruppide soovide ees olgu siis Brüsselist, Moskvast, Washingtonist või mujalt.

Meie vastandume marksismi-leninismi (selgitus p 1) baasil olevatele ideoloogiatele, nende hulgas globalismile (selgitus p 2), neoliberalismile, nende ideoloogiate haldus-ja struktuurielementidele, nende ideoloogiate poolt levitavatele väärõpetustele ja rahvust kui suurimat sotsiaalset subjekti ja ühiskonda lammutavatele väärtustele, milleks on relativism, multikulturism, pealesunnitud immigratsioon, inimese ideoloogiline lahterdamine seksuaalse sättumuse järgi ja selle pealesurumine, ühiskonna seksualiseerimine, silmakirjalik sallivus, poliitkorrektsus, islamism jpm.

TTE lähtub oma tegevuses põhiseaduslikust ülesandest – eesti rahvuse, kultuuri ja keele kestmisest. Selle eeldusena on esmatähelepanu all rahva kasvu ja kultuuri järjepidevuse algallikas- elu võimalikkus maapiirkondades ja selle osakaalu kiire tõstmine.

Sihilejõudmise esmaseks eesmärgiks on taastada põhiseaduslik rahvaalgatus koos sellest tulenevaga.

TTE näeb esmase ohuna Eestis kultuurikatkestust maa-elu kui kultuurihälli kadumise näol. See on rahvaarvu kiire kahanemise otseseks tulemuseks vähese sündivuse ja suure emigratsiooni läbi. Esmajärjekorras tuleb kõik vahendid koondada soodustamaks sündivuse kasvu ja väljarännanud inimeste tagasitulekut.

Seni rakendatud julgeolekumehhanismidest (EL) tuleneb Eesti rahva kestmisele otsene kahjulik mõju olukorras, kus rahvaarv kiiresti kahaneb ja elu regioonides hääbub! Nimetatud mehhanismide kahjulik mõju seisneb eelkõige Eesti riigi suveräänsuse järkjärgulises vähenemises, traditsioonilisi perekondlikke ja kogukondlikke väärtusi/kogukonda hävitava relativismi külvamises ja valeturvalisuse pildi loomises, riigieelarve ülekoormamises, samuti selles, et nimetatud ühendustes olek välistab alternatiivsete lahenduste leidmise, mis võimaldaks Eesti ühiskonna senise 26 aastat kestnud kahanemise tagasi kasvuks keerata.

Mõistete seletus:

  1. Nüüdisaegne marksism väljendub eelkõige kultuurimarksismis, mis on uusmarksismil põhinev teooria ja praktika, millega ühiskonda kontrollitakse, manipuleerides keele, meedia ja haridussüsteemiga ning kasutades selleks „poliitilise korrektsuse“ all tuntud tsensuuritehnikaid.
  2. Üleilmastumine (globaliseerumine) on tsivilisatsiooni ajutine arengufaas, globalism on ideoloogia, mis püüab üleilmastumist sisustada oma ideoloogilise maailmapildi kui millegi püsikestvaga! Vasak ja parempoolne globalism on tänaseks ühinenud mõlemad läbi kultuurimarksismi.

Suveräänsusliikumise arengu esmased etapid:

  • Eestimaa rahvast ühendava, tervemõistusliku, traditsioonilisi väärtuseid hindava rahvaliikumise loomine
  • Eesti ökosotsiaalse ja rahvuskultuurilise arengu kitsaskohti käsitleva konverentsi ettevalmistamine
  • Analüüsitu baasilt uuele poliitilisele jõule sisendi andmine
TTEesti