Suveräänsusliikumise "Tark ja Terve Eesti" (TTE) eesmärk on Eesti suunamine demokraatliku riigi teele, kus kehtiks de facto rahvavõim.

MTÜ „Tark ja Terve Eesti“ põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on MTÜ “Tark ja Terve Eesti” (edaspidi “MTÜ”).

1.2. MTÜ juriidiliseks asukohaks on Pärnu mnt 388b, Tallinn, Eesti Vabariik

1.3. MTÜ on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev, kasumit mitte taotlev

organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides, demokraatia, isemajandamise ja

isefinantseerimise põhimõttel.

1.4. MTÜ eesmärgiks on erakonna asutamine Eesti Vabariigis vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

1.5. MTÜ reorganiseerub erakonnaks niipea, kui MTÜ-l on vähemalt 500 liiget ja MTÜ üldkoosolek otsustab reorganiseerimise läbi viia. Seejuures valib üldkogu erakonnale nime ning kinnitab põhikirja ja programmi. MTÜ liikmed, kes võivad Eesti seaduste järgi olla erakonna liikmed ning kes ei ole samas mõne muu erakonna liikmed, on seejärel automaatselt uue erakonna liikmed. MTÜ ülejäänud liikmed on seejärel automaatselt erakonna toetajaliikmed, st nad ei ole erakonna liikmed Eesti erakonnaseaduse mõttes.

1.6. MTÜ võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi ja tal on iseseisev bilanss.

1.7. Oma tegevuses juhindub MTÜ Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.8. MTÜ on asutatud 14.05.2017

2. Liikmelisus

2.1. MTÜ asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2. Peale asutajaliikmete võib MTÜ liikmeteks olla iga füüsiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.

2.3. MTÜ liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ning esitab MTÜ juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis avalduse, milles kohustub täitma MTÜ põhikirja.

2.4. MTÜ liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus või põhikirja punktis 2.8. toodud juhul üldkoosolek.

2.5. MTÜ sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

2.6. MTÜ-st väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. MTÜ juhatus kustutab hiljemalt pärast ühe kuu möödumist avalduse esitamisest MTÜ-st väljaastunu MTÜ liikmete nimekirjast.

2.7. MTÜ liikme võib MTÜ-st välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

2.7.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

2.7.2. on esitanud MTÜ-sse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine MTÜ ei olnud õiguspärane;

2.7.3. korduvalt rikub MTÜ põhikirja või kahjustab MTÜ tegevust olulisel määral, mille otsustab MTÜ juhatus;

2.8. MTÜ liikme väljaarvamise otsustab MTÜ juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt pooled juhatuse liikmetest.

2.9. MTÜ juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval MTÜ üldkoosolekul.

2.10. Isikul, kelle liikmelisus MTÜ-s on lõppenud, ei ole õigus MTÜ varale.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. MTÜ liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. MTÜ liikmetel on õigus:

3.2.1. osaleda hääleõigusega MTÜ üldkoosolekul;

3.2.2. olla valitud MTÜ juhatuse ja muude organite liikmeks;

3.2.3. saada juhtorganitelt igakülgset teavet MTÜ tegevuse kohta;

3.2.4. astuda MTÜ-st välja;

3.2.5. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.3. MTÜ liige on kohustatud:

3.3.1. järgima MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja ja MTÜ organite otsuseid;

3.3.2. õigeaegselt tasuma makseid MTÜ juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal;

3.3.3. teatama MTÜ juhatusele MTÜ liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 3 kuu jooksul pärast nende muutumist;

3.3.4. tasuma MTÜ liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

4. Üldkoosolek

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on MTÜ üldkoosolek, millel iga MTÜ liikmel on üks hääl.

4.2. MTÜ üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.2.1. põhikirja muutmine;

4.2.2. eesmärgi muutmine;

4.2.3. nime muutmine;

4.2.4. juhatuse liikmete määramine;

4.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine;

4.2.6. MTÜ-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

4.2.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

4.3. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

4.3.1. aastaaruande kinnitamiseks;

4.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest;

4.3.3. hiljemalt 3 kuu jooksul peale seda, kui MTÜ liikmete arv ületab 500 liikme piiri;

4.3.4. muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhatus vähemalt 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist MTÜ liikmetele teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale MTÜ liikmele 2 nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate.

4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle kümne protsendi MTÜ liikmetest.

4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest ja MTÜ põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

4.7. MTÜ põhikirja ja/või eesmärgi ja/või nime muutmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolek.

5. Juhatus

5.1. MTÜ tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on vähemalt 2 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 1 aastaks. Üldkoosolek võib juhatuse igal

hetkel tagasi kutsuda.

5.3. Juhatus esindab MTÜ-d kõigis õigustoimingutes.

5.4. MTÜ nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 euro, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.6. Juhatus korraldab MTÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku või volinike koosoleku ees vastavalt seadusele.

6. Majandustegevus

6.1. MTÜ majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne MTÜ korralist koosolekut.

6.2. MTÜ võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

6.3. MTÜ vara tekib liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest, MTÜ vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

7. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

7.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2. MTÜ likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3. MTÜ likvideerimisel jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades MTÜ liikmete vahel.

Põhikiri on vastu võetud MTÜ asutajaliikmete poolt

TTEesti